1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kuusamon Lintukerho ry ja sen kotipaikka on Kuusamon kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Kuusamo.

 

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueensa lintuharrastajien yhdyssiteenä ja edistää lintu- ja luontoharrastusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää lintuharrastukseen liittyviä tapahtumia kuten kursseja, retkiä, esitelmiä ja kilpailuja sekä muillakin samantapaisilla tavoilla edistää tarkoitustaan. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia ja varainkeräyksiä.

 

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa asuva voi liittyä yhdistyksen perhejäseneksi. Oikeuskelpoinen henkilö tai yhteisö, joka kannattaa yhdistyksen tarkoitusperiä, voi liittyä kannattajajäseneksi.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävällä tavalla toiminut yhdistyksen hyväksi.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, jos jäsen ei täytä näissä säännöissä määrättyjä velvollisuuksia tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti.

4. Jäsenmaksu

Varsinaisen jäsenen, perhejäsenen ja kannattajajäsenen on suoritettava yhdistykselle vuosittain jäsenmaksu. Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksujen suuruudesta. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

5. Toimielimet

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset ja toimeenpanovaltaa yhdistyksen hallitus.

6. Yhdistyksen syys- ja kevätkokous

Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kaksi kertaa vuodessa hallituksen kutsusta. Kokoukset pidetään yhdistyksen toimialueella.


Yhdistyksen syyskokous pidetään 15. joulukuuta mennessä. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa sekä ääntenlaskijat
- Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio perusteineen
- Vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksut seuraavaksi toimivuodeksi
- Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
- Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet seuraavalle toimikaudelle
- Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
- Päätetään toimihenkilöiden kulukorvauksista
- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
- Keskustellaan asioista, jotka jäsenet esittävät kokoukselle.

 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään 30. huhtikuuta mennessä. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa sekä ääntenlaskijat
- Käsitellään vuosikertomus ja päätetään sen vahvistamisesta
- Käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
- Keskustellaan asioista, jotka jäsenet esittävät kokoukselle.


Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, jonka on kuukauden kuluttua vaatimuksen saapumisesta kutsuttava kokous koolle.
Kutsu yhdistyksen kokoukseen on joko julkaistava Tiira-jäsenlehdessä tai lähetettävä jäsenelle kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen esitettävä se kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä, paitsi sääntöjen 10. pykälän edellyttämissä asioissa. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.

7. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen toimeenpanevana toimielimenä toimii hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä.
Hallituksen jäsenen toimikausi on yhdistyksen syyskokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaalissa kuitenkin arpa.

8. Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin yksin tai kaksi muuta hallituksen siihen oikeuttamaa henkilöä aina kaksi yhdessä.

9. Tilinpäätös

Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

10. Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

Kuusamon Lintukerho ry

 

free pokerfree poker